Supervize

Supervizi se věnuji od roku 2008. V letech 2014 - 2017 jsem absolvovala výcvik v integrativní supervizi v Českém institutu pro supervizi, který jsem v roce 2018 úspěšně zakončila složením závěrečné zkoušky. Poskytuji supervizi psychologům, psychoterapeutům, sociálním pracovníkům, lékařům, učitelům a dalším pracovníkům v pomáhajících profesích. Nabízím supervizi individuální i týmovou, supervizi případovou, vztahově komunikační i supervizi řízení.

Supervizi vnímám jako velmi užitečný až nutný nástroj sebereflexe a následné sebekorekce u všech pomáhajících profesí. Jsem přesvědčena, že žádný člověk nemůže být sám sobě dost dobrým zrcadlem, všichni máme ve svém uvažování a prožívání místa, na která dobře nevidíme nebo je vnímáme jen z navyklého úhlu pohledu. Ochota k supervizi podle mne svědčí o osobnostní i profesionální zralosti a supervizor by ji měl dostatečně oceňovat a podporovat.

V poskytování supervize jsem strukturovaná, vycházím z potřeb týmu a jako svůj hlavní úkol vnímám sledování a naplnění zakázky toho člena týmu, který téma přinesl. Dokážu si uchovat odstup a pojmenovávat, co se na supervizi odehrává, oddělovat jednotilivé zakázky, které se v souvislosti s tématem mohou u ostatních členů týmů vynořovat – zejména pokud jde o případovou práci nad společným klientem nebo týmové téma. Držení struktury přispívá k pocitu bezpečí a důvěře supervidovaného, že jeho zakázka bude naplněna a nikoli zaměněna za zakázku jiného člena týmu.

V individuální supervizi kladu důraz na poctivou sebereflexi a rozklíčování prolínajících se obsahů vnitřního života supervidovaného a jeho klienta, které bývá nejčastější příčinou zádrhelů v terapii či vztahu klienta a pracovníka pomáhající profese v případě, kdy o terapii nejde.